ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด

 

เรียน ลูกค้า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ใช้บริการทุกท่าน

บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล สำเนาภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ เพื่อการให้บริการแก่ท่านตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและบริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงขอแจ้งวัตถุประสงค์การประมวลผล มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีการจัดเก็บ และสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

อนึ่ง ท่านสามารถขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอที่ได้รับแจ้งจากท่านและดำเนินการตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจทำให้ท่านไม่ได้รับการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากบริษัท ร้านค้า และพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม บี เค เรียลเอสเตท จำกัด

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

v1.0_180722